ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനായി 450kW സോളാർ എനർജി സിസ്റ്റം

മാളിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് സംവിധാനമാണിത്.
പ്രതിദിന വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ഏകദേശം 1440kWh ആണ്.ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നവ.
ശേഷിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിലേക്ക് കടത്തിവിടും

സ്ഥലം: അമേരിക്കൻ സമോവ
തരം: ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക: